Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Oποιαδήποτε αναλογία...Θέμα Δ
Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα στους 25ο C
Υ1:Διάλυμα  με ασθενές οξύ ΗΑ και C=2M
Y2:Διάλυμα με αλάτι ΝαΑ με C=5M έχει  τετραπλάσιο PH από το ΡΗ του Υ1.
Υ3:Διάλυμα  με ασθενές οξύ ΗΒ και C=1M
Y4:Διάλυμα με αλάτι ΝαΒ  με C=1M .
Με δεδομένο ότι αν ανακατέψουμε με οποιαδήποτε αναλογία τα διαλύματα Υ1 και Υ3
 το PH του τελικού διαλύματος θα είναι πάντοτε το ίδιο να βρεθούν:
a)Η σταθερές ιοντισμού των οξέων ΗΑ και ΗΒ.
Moνάδες 5

β)Τα  PH όλων των παραπάνω διαλυμάτων.
Moνάδες 5

γ)Το PH των διαλυμάτων που θα προκύψει από την ανάμιξη ίσων όγκων των διαλυμάτων
i)Y1 & Y2   ii)Y4 & Y2  iii)Y1 Y2 Y3 & Y4
                                                                                                                       Moνάδες 15                                                                                                                                                               

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

H πονηρή η αλκοόλη...Κορεσμένη μονοσθενής υγρή αλκοόλη  Α που μπορεί να διαλυθεί στο νερό  αλλά  δεν μπορεί να δώσει αλκένιο με αφυδάτωση οξειδώνεται με διάλυμα ΚΜnO4 παρουσία Η2SO4.
96gr της ένωσης Α οξειδώνεται με ΚΜnO4 συγκέντρωσης C=0,1M  και δίνει κατά ένα μέρος ένωση Β κατά ένα δεύτερο μέρος ένωση Γ και κατά ένα τρίτο μέρος ένωση Δ.Η  ένωση Β αντιδρά με φελίγγειο υγρό δίνοντας 143gr ιζήματος. Η ένωση Γ αντιδρά με Να2CO3 δίνοντας  5,6l αέριου μετρημένο σε STP συνθήκες.
Να γραφεί η συνολική αντίδραση της ένωσης Α με το οξινισμένο διάλυμα ΚΜηΟ4 και να βρεθεί ο μέγιστος όγκος που μπορεί να αποχρωματισθεί.


Υ.Σ.Απαντήσεις σε αυτό το blog δεν θα δίνονται....

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Kαύση βουτάνιου με κινούμενες εικόνες

Γκαζάκι γεμάτο με βουτάνιο ζυγίζει 500g όταν το αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ.Η μαμά θέλει να φτιάξει φαγητό και βάζει το γκαζάκι σε λειτουργία.Μετά από 1ώρα λειτουργίας η φωτιά σβήνει ενώ το γκαζάκι πλέον ζυγίζει 471gr. Αν η αντιδράση που έχει πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη

Βουτάνιο + οξυγόνο  ==> διοξείδιο του άνθρακα  +  νερό

Να βρεθούν:

a)H ποσότητα του βουτάνιου που κάηκε
β)Η μάζα του διοξείδιου του άνθρακα που παράχθηκε
γ)Ο ρυθμός παροχής αέρα που απορροφούσε η αντίδραση μετρημένος σε l/min αν υποθέσουμε ότι οι συνθήκες ήταν STP

O αέρας περιέχει 20%v/v σε οξυγόνο.